Volkshuisvestingsfonds


Op deze pagina geven we een bredere context aan de deelplannen van de aanvraag die we vanuit de regio Zuidoost Drenthe indienen, als gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen als penvoerder.

We willen met elkaar werken aan een toekomst voor de buurten en wijken die het wonen in onze regio zo prettig maken. Want de potentie is er. Om die tot uiting te brengen, zetten we onze schouders eronder: een toekomstbestendige woningvoorraad in Zuid en Oost Drenthe.

Onze aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds valt in een bredere aanpak. We laten u graag zien wat we al doen, welke plannen en inzichten we hebben, welke contacten en samenwerking er al is. We openen met een aantal relevante documenten voor de hele regio. Vervolgens staat hier per deelplan een selectie achtergronddocumenten voor verdere verdieping.

Drentse Woonagenda (pdf, 730 kB)

Eindrapportage instrumentenselectie Regio Deal ZO Drenthe 31 maart 2020 (1) (pdf, 1.7 MB)

Rapport Woningmarktonderzoek 2020 (pdf, 5.7 MB)

Kaarten Bouwjaren WOZ-waarde en Gasverbruik (pdf, 8.6 MB)

Aa en Hunze

De Wijk van de Toekomst is gelegen in Gieten en wordt gekenmerkt door gespikkeld bezit. De wijk is grotendeels gebouwd eind jaren 60. Woningcorporatie De Volmacht gaat hier 170 huurwoningen levensloopbestendig en tegelijk energieneutraal te maken. Een verduurzamingsslag is voor veel woningeigenaren met een smalle beurs in deze wijk niet mogelijk. De gemeente heeft als doel ook deze groep mee te laten doen en daarmee ook aan te sluiten op de doelstellingen vanuit de Regio Deal.

Borger-Odoorn

In de Middenlaan in Tweede Exloermond is sprake van een mix van particulier eigendom en corporatiewoningen. De woningen dateren uit de jaren 50/60 en zijn toe aan een renovatieslag. Een deel van de straat is een open grasveld, aangevuld met volkstuintjes, omdat daar woningen door de woningcorporatie zijn gesloopt. De gemeente is slagvaardig en staat in goed contact met de inwoners. In deze buurt is al bewonersparticipatie gestart door de gemeente, in goede samenwerking met de woningcorporatie. “Samen krijgen we zelfs de moeilijkste woningen klaar voor de toekomst.”, aldus de wethouder.

Coevorden

De wijk Tuindorp is een van de wijken in Coevorden uit de wederopbouw periode. Er is veel versnipperd bezit, waardoor het lastig is voor de woningcorporatie om alle woningen in de wijk te renoveren. In Schoonoord vinden we eveneens een wijk uit de wederopbouw, hier is duidelijk te zien dat waar de woningcorporatie het hele rijtje in bezit heeft, het is gelukt om een eerste stap in verduurzamen en renoveren te zetten. De woningblokken met veel particuliere eigenaren zijn nog niet zo ver, waardoor een duidelijk kwaliteitsverschil ontstaat tussen huurwoningen en particuliere woningen.

Emmen naoorlogse wijken en dorpen

De wijken in Emmen zijn allemaal ruim en groen, waren stedenbouwkundige hoogstandjes van hun tijd, die aansloten op wat inwoners, vaak grotere gezinnen, toen nodig hadden. Ondertussen zijn de woningen en de openbare ruimte ruim 50 jaar oud. De bevolkingssamenstelling is sterk veranderd, met veel meer kleinere huishoudens en senioren. Het groen is volwassen geworden, de buurten hebben daarmee veel potentie. Het openbaar gebied is echter ook erg sleets geworden en de speelsheid waarmee de wijk in de jaren ’70 werd ingericht, voldoet niet meer aan de behoeften die ouderen nu hebben om de voorzieningen veilig te bereiken en te genieten van een goede woonomgeving. Een levensloopbestendige woning is niet bruikbaar als je die alleen via een trap kunt bereiken . Daarnaast is de woningvoorraad verouderd en eenzijdig: veel rijtjes eengezinswoningen, waar de inwoneropbouw van Emmen vraagt om een ander woningprogramma.

Het aantal inwoners in de naoorlogse wijken is in de afgelopen 20 jaar gedaald. Als we nu niet investeren in bestaande en nieuwe woningen, zal dat leiden tot een verder afnemende leefbaarheid en extra krimp. Samen met de woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en inwoners, gaat de gemeente aan de slag met woon- en leefbaarheidsplannen. Die zijn van groot belang voor de wederopbouwwijken en voor de locaties die vrijkomen door bijvoorbeeld fusies van scholen. Daarbij wordt ook geïnvesteerd in duurzaamheid en levensloopbestendigheid van de bestaande woningen. De woningeigenaren horen vaak tot de doelgroep van woningcorporaties, waardoor ze in het verleden hebben kunnen kopen vanwege de lage woningprijs. Veel eigenaren hebben echter geen financieringsmogelijkheden om te investeren in de benodigde woningaanpassingen.

Centrum Emmen

De Omgevingsvisie Emmen Centrum (vastgesteld 2017) heeft één belangrijk doel, het centrum van Emmen moet kleiner. In de Omgevingsvisie zijn, na een intensief proces met ondernemers en eigenaren, transformatiegebieden aangewezen. Gebieden waar vierkante meters winkels, bedrijfspanden en scholen verdwijnen en worden getransformeerd naar wonen. De woningvoorraad in het centrum bestaat echter op het moment vooral uit appartementen die bestemd of in trek zijn bij senioren. 70% van de bewoners van het centrum is ouder dan 55 jaar. De inzet is om met de transformatie van beschikbare gebouwen in het centrum van Emmen een start te maken met de realisatie van een meer gedifferentieerd woningaanbod met specifieke aandacht voor aanbod voor studenten en startende academici.