Besluitenlijst december 2021


Een paar keer per jaar neemt onze stuurgroep besluiten over nieuwe of de uitbreiding/vervolg van bestaande projecten. Voor de uitbreiding/vervolg van bestaande projecten verwijzen we naar het Uitvoeringsprogramma. Alle projecten leveren een bijdrage aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Een regio waarin we graag werken, ons thuis voelen en waar welzijn voor iedereen centraal staat. Onderstaand treft u een overzicht aan van de nieuwste projecten waarover besloten is.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Toekomstbestendige bedrijventerreinen dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en vervullen een belangrijke rol in de energietransitie, circulaire economie en veranderende klimaatomstandigheden. De provincie Drenthe gaat samen met ondernemers, parkmanagers, ondernemersverenigingen, gemeenten, waterschappen, vastgoedeigenaren, kennisinstellingen en VNO-NCW/MKB Noord een aanpak ontwikkelen en implementeren om te komen tot toekomstbestendige bedrijventerreinen. Dit gebeurt op zes pilot-locaties verspreid over Zuid- en Oost-Drenthe. In samenwerking met de betrokken gemeenten en parkmanagers is een selectie gemaakt. Dit project richt zich op het ondersteunen van de door de ondernemers te ontwikkelen uitvoeringsplannen voor de zes bedrijventerreinen en het verkennen van landelijke/Europese middelen voor de uitvoering zelf. Hiervoor is een bijdrage van 480.000 euro beschikbaar gesteld. Centraal in dit project staat het creëren van een aanpak waar ondernemers, overheid en onderwijs samenwerken om de krachten te bundelen gericht op vergroening, toekomstbestendigheid en energie neutrale terreinen.

Haalbaarheidsonderzoek internationaal MBO Coevorden

Toekomstige brede welvaart in het grensgebied vraagt dat we nu anticiperen. Het streven is naar een 360-graden economie en arbeidsmarkt. Internationaal beroepsonderwijs draagt hieraan bij, omdat studenten een beter toekomstperspectief krijgen. Zij kunnen ook over de grens een baan vinden. Werkgevers hebben behoefte aan goede vakkrachten en in samenhang daarmee ambitieus onderwijs. Internationaal MBO verbetert kortom het perspectief voor inwoners en bedrijven in de grensregio. De Landkreis Grafschaft Bentheim en de gemeente Coevorden willen hierin een verbindende rol vervullen. Daarom gaan zij samen met (onderwijs-)partners een haalbaarheidsonderzoek verrichten naar binationaal MBO-onderwijs. Een eerste stap naar onderwijs voor de 360-graden economie. Hiervoor is 50.000 euro beschikbaar gesteld.

360-graden arbeidsmarkt; excellente vakkrachten voor de (EU)Regio

Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg hebben nu nog vooral een 180-graden arbeidsmarktregio. Die stokt aan de grens met Duitsland. Een sterke, wendbare en weerbare regio heeft een goed functionerende 360-graden-arbeidsmarkt. Daar is beroepsonderwijs voor nodig dat excellente vakkrachten opleidt. Met deze vakkrachten kan het regionale bedrijfsleven zich blijven ontwikkelen. Toekomstige brede welvaart vraagt dat we nu anticiperen. Daarom ontwikkelen we 2 binationale mbo-curricula en toetsen die in de praktijk bij het Nederlandse en Duitse bedrijfsleven. Vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe is hiervoor 375.000 euro beschikbaar gesteld. Dit levert excellente binationale, geschoolde vakkrachten op. De blauwdruk binationale curricula gebruiken we vervolgens voor technische, logistieke en andere opleidingen onder andere in het kader van het internationale mbo in Coevorden.

Levensloop bestendig wonen

Voor het realiseren van passende huisvesting voor senioren met een (lichte) zorg- en ondersteuningsvraag is 70.000 euro beschikbaar gesteld. In dit project worden inwoners centraal gesteld, om te komen tot passende woningen die voldoen aan hun wensen en behoeften. Het is belangrijk dat senioren kunnen wonen in de wijken/dorpen waar ze zich prettig voelen, veilig voelen en waar zij ontzorgd worden. Om deze groep inwoners zelfstandig te kunnen laten wonen in de geliefde eigen omgeving, hebben we de juiste woningen nodig. We moeten wellicht bouwen voor ouderen (zorggeschikt) en de doorstroom ten behoeve van starters en gezinnen een impuls geven. Een eerste stap is te verkennen welke oplossingen het meest voor de hand liggen en op welke plek. De doelgroep stellen we centraal, niet de oplossing van nieuwbouw of bestaande bouw.

Monitoren en leren van jeugdprojecten

Het project monitoring en leren van jeugdprojecten in de pijler Welzijn heeft tot doel om te leren binnen en over de projecten wat werkende interventies zijn. Wat zijn de elementen die in meerdere projecten terugkeren en hoe is monitoring in het algemeen te verbeteren. Hiermee kan een bijdrage geleverd worden aan keuzes voor toekomstig beleid en de werkwijze in het jeugddomein. Het levert een bijdrage aan de lerende regio Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg en het kan informatie leveren voor de Hervormingsagenda jeugd. Het project ontvangt een bijdrage van 167.500 euro.