Nieuwe projecten om de brede welvaart te versterken


Een paar keer per jaar neemt onze stuurgroep besluiten over nieuwe of de uitbreiding/vervolg van bestaande projecten. Lees alles over bestaande en de uitbreiding/vervolg van projecten in ons nieuwste  Uitvoeringsprogramma. De projecten leveren een bijdrage aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Een regio waarin we graag werken, ons thuis voelen en waar welzijn voor iedereen centraal staat. Onderstaand een overzicht van de nieuwste projecten waarover besloten is.

Blue Zone Innovations

De vrijetijdssector is een van de belangrijkste sectoren voor de regio. Het project Blue Zone Innovations heeft tot doel het toekomstbestendig maken van deze sector door de innovatiekracht te vergroten en te zorgen voor een betere aansluiting tussen bedrijfsleven en het MBO-HBO. Daarnaast gaan regionale ondernemers in de vrijetijds- en gezondheidssector, onderwijsinstellingen en de overheid gezamenlijk werken aan het bevorderen van een gezonde levensstijl door het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Met opleidingen die aansluiten bij de huidige maatschappij worden verbindingen gelegd tussen zorg en welzijn aan de ene kant en een innovatieve vrijetijdssector aan de andere kant. Voor het project wordt een werkplaats gemaakt in Exloo waar studenten en ondernemers samenwerken. Dit project is een samenwerking tussen het Rijnland Instituut (MBO en HBO), ondernemers uit de regio en de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden. Dit project ontvangt een bijdrage van 491.000 euro.

Actieprogramma Impact ondernemen

Het stimuleren van impact ondernemen draagt bij aan de innovatiekracht in de regio, het versterkt de economische structuur en maatschappelijke vindingrijkheid. Ook wel de betekeniseconomie genoemd. Hiervoor is een bijdrage van 226.000 euro beschikbaar gesteld vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Impactondernemers leveren bijvoorbeeld een bijdrage aan sociale of ecologische opgaven, denk aan het bieden van arbeidsplaatsen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of het maken van circulaire producten of diensten. Het Actieprogramma Impact ondernemen Zuid- en Oost-Drenthe helpt impactondernemers om hun maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het bedrijfsleven draagt hiermee bij aan een duurzame, sociale, inclusieve en eerlijke samenleving. Dit levert een bijdrage aan de brede welvaart in de regio.

IQ BLVD

IQ BLVD is een bedrijvencluster voor de maakindustrie. Ontstaan in de regio Hardenberg, met de bedoeling uit te breiden over de gehele regio. Talent, ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoeks- en kennisinstellingen vinden elkaar op de IQ BLVD. Zij werken er samen op het gebied van innovatie, digitalisering en de toepassing van slimmere, snellere en groenere procestechnologieën. En ze bundelen hun krachten als het gaat om ondernemerschap en arbeidsmarktvraagstukken.

Met dit initiatief hebben ondernemers in de maakindustrie, precisietechnologie en metaalbewerking de handen ineen geslagen. Want deze bedrijven en hun toeleveranciers moeten zich steeds meer onderscheiden in innovatie, design en specialisatie. De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe draagt in deze fase 750.000 euro bij, in totaal is 2.995.000 euro gereserveerd voor het totaalproject.

RegioCampus

Met de RegioCampus wordt in samenwerking met regionale stakeholders hét knooppunt in Zuid- en Oost-Drenthe, Noord-Overijssel en daarbuiten gerealiseerd. Hier komen alle niveaus van leren, werken en onderzoeken bij elkaar samen om te werken aan innovaties (van kennisontwikkeling tot marktintroductie) en vernieuwende onderwijsconcepten op het gebied van Smart & Circular. De RegioCampus vergroot de (inter)nationale aantrekkingskracht van de regio op bedrijven, kenniswerkers en studenten.

De RegioCampus zorgt, door verbinding en samenwerking met regionale stakeholders, voor één gemeenschappelijke innovatieagenda voor de regio en speelt op die manier een verbindende en coördinerende rol voor bestaande en te ontwikkelen thematische clusters, hubs en fieldlabs in de regio. De RegioCampus inspireert, zet aan tot ontplooiing, is open, biedt kansen, maakt herinneringen en blijft aan je ‘trekken’. Sterke bouwsteen onder de RegioCampus is de Groene Chemie. Bedrijfsleven en publieke partners hebben hier al successen bereikt vanuit een gezamenlijke agenda, van waaruit projecten zijn ontwikkeld die op elkaar doorbouwen in de TRL Train. Daarmee is de Groene Chemie een vliegwiel en een belangrijk thema van de RegioCampus.

De bijdrage van de Regio Deal is bedoeld voor de opstartfase waarin concrete projecten zoals een hybride onderzoeksgroep vorm wordt gegeven en tegelijkertijd wordt gebouwd aan een organisatie die in staat is om vanaf 2023 voldoende projecten te ontwikkelen om in de eigen financiering te voorzien. De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe draagt in deze fase 1.500.000 euro bij, in totaal is 6.000.000 euro gereserveerd voor het totaalproject.

Innovatienetwerk Welzijn & Zorg

Binnen het Innovatienetwerk Welzijn & Zorg trekken partners uit onderwijs, overheid, zorg, welzijn en bedrijfsleven gezamenlijk op voor het verkrijgen en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel.

De ambitie van dit initiatief is om met afstemming, samenwerking en commitment te komen tot een gezamenlijke regiovisie en daaruit voortvloeiende regiostructuur om meer en beter gekwalificeerd personeel op te leiden voor welzijns- en zorginstellingen. Hiermee willen we de sociale kwaliteit voor de regio Zuid- en Oost-Drenthe versterken en de regio aantrekkelijk maken en houden om er te (blijven) leren en (blijven) werken. Onder de paraplu van IWZ vallen de drie programmalijnen Regionaal Strategisch Personeelsplan, Leven Lang Ontwikkelen en Innovatie. De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe draagt € 374.800,- bij aan dit project.