Geen bestaansrecht zonder maatschappelijke impact


Steeds meer bedrijven stellen zich tot doel om een positieve bijdrage te leveren aan sociale en/of ecologische problemen; deze ondernemers willen maatschappelijke impact maken. Om impactondernemers te faciliteren, zodat zij zo goed mogelijk in staat zijn om hun maatschappelijke doelstellingen te bereiken, is het actieprogramma Impactondernemen Zuidoost-Drenthe opgesteld. “Met dit programma willen we de bijdrage van het bedrijfsleven aan de brede welvaart vergroten en de beweging van de betekeniseconomie stimuleren”, zegt projectleider Marjon Lingbeek.

Het actieprogramma is een samenwerking tussen de Regio Deal-gemeenten, de provincie, ondernemers, met onder andere netwerkpartijen als Impact Noord, Growing Emmen, Greendrinks Zuidoost-Drenthe en Ik ben Drents ondernemer en vanuit het onderwijs NHL Stenden. “Deze samenwerking versterkt de regionale en de provinciale aanpak en het actieprogramma kan als pilot worden gebruikt voor een verdere uitrol in de provincie.” Op deze manier wordt ook een grotere doelgroep aangesproken en netwerkvorming tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen bevorderd.

Actielijnen

Bedrijven die zich helemaal niet bezighouden met hun maatschappelijke impact hebben op lange termijn beperkt bestaansrecht. Het is een onomkeerbare ontwikkeling. Het regionaal actieprogramma heeft als doel het economisch perspectief van impactondernemers te vergroten en meer bedrijven te stimuleren met impact te ondernemen. Dit doen ze via vier actielijnen:

Thema

Doel

1. Imago

Vergroten van de zichtbaarheid en de (h)erkenning van impactondernemen.

2. Netwerk

Versterken ecosysteem, zorgen dat ondernemers en andere stakeholders elkaar vinden op het gebied van impact om samen en van elkaar te leren.

3. Business Support

Het bieden van goede en toegankelijke ondersteuning voor impactondernemers. Regio Deal-gemeenten fungeren als launching customer voor impactondernemers.

4. Kennis

Bevorderen van kennis bij de overheden en in het onderwijs om voorwaarden te scheppen voor ondersteuning

Organiseren

In 2021 zijn de eerste activiteiten georganiseerd. “Verder zijn we druk alle verbindingen in de regio te leggen en, samen met de partners vanuit de kopgroep, het jaarprogramma aan het inrichten.” In de kopgroep zijn impactondernemers, sleutelfiguren uit het netwerk, het lectoraat Betekeniseconomie van NHL Stenden, de provincie Drenthe en de gemeenten vertegenwoordigd. Zij vormen het fundament van het netwerk en denken mee over de invulling en de vormgeving van verschillende activiteiten. “Ook bij ons heeft corona zijn invloed gehad, maar we hopen dat we dit voorjaar de eerste fysieke bijeenkomsten binnen de verschillende projecten weer kunnen organiseren.

Het is een onomkeerbare ontwikkeling.

Ecosysteem

Het project heeft grote ambities voor de ondernemers en de regio. “Aan het einde van het project is het regionaal ecosysteem van impactondernemen versterkt, zijn er meer ondernemers actief op het gebied van impact, weten ondernemers elkaar op dit onderwerp beter te vinden en zijn er duurzame samenwerkingen ontstaan, die zorgen dat het project een vliegwieleffect heeft, omdat dit netwerk zal blijven bestaan en zichzelf blijvend ‘lerend ontwikkelt’”, besluit Marjon.