Een nieuwe draai aan denken en praten over gezondheid


Positieve gezondheid is een andere manier van kijken naar ziek zijn. De focus ligt niet op de klachten en gezondheidsproblemen, maar op de mensen zelf en wat ze, ondanks een aandoening, wel kunnen doen. Het gaat over veerkracht en over wat het leven betekenisvol maakt. Met het project Impuls positieve gezondheid richten de samenwerkende partners uit de welzijns- en zorgsector zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners. En dat vraagt om een cultuuromslag, waarin de kracht van de inwoner centraal staat, in plaats van de aandoening.

In de gemeenten Aa en Hunze, Coevorden en Hardenberg zijn ze druk aan het werk om dit voor elkaar te krijgen. Een cultuuromslag bereik je niet zomaar. Projectleider Irma Twickler vertelt over de ervaringen in de drie gemeenten. “Door middel van inspiratie- en werksessies willen we professionals in het sociaal domein en (zorg-)vrijwilligers het gedachtegoed van positieve gezondheid meegeven. En daar hoort ook een gemeenschappelijke taal bij die we in de sessies ontwikkelen.”

Uitbreiden

“In de gemeente Aa en Hunze lag de nadruk tot nu toe op de netwerken ouderenzorg en jeugd rond huisartsenpraktijken. Het gaat hier om professionals zoals praktijkondersteuners, huisartsen, verpleegkundigen, (school-)maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs en toegangsmedewerkers. De komende tijd willen we dit uitbreiden naar andere netwerken in het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld die rond armoede en schulden.” Aangezien positieve gezondheid een belangrijk uitgangspunt is in het gezondheidsbeleid van de gemeente Aa en Hunze, zijn er ook inspiratiesessies geweest voor beleidsadviseurs en de gemeenteraadsleden.

Het vraagt om een cultuuromslag, waarin de kracht van een inwoner centraal staat, in plaats van zijn/haar aandoening.

Coevorden

In Coevorden hebben ze naast de inspiratiebijeenkomsten ook gesprekken gevoerd met inwoners. Dit heeft interessante resultaten opgeleverd. “Inwoners hebben meer inzicht gekregen in hoe ze hun eigen gezondheid ervaren en de stappen die ze zelf kunnen zetten om dat te verbeteren.” Irma vervolgt: “Ook is duidelijk geworden dat een praatplaat een goed hulpmiddel is als een inwoner moeite heeft met lezen en schrijven. Deze kennis passen professionals natuurlijk meteen toe in hun gesprekken.” De ervaring leert dat persoonlijke gesprekken een goed middel zijn, al vraagt het een behoorlijke tijdsinvestering. Belangrijk is dat hetgeen wat is besproken wordt omgezet in vervolgstappen. “Daarbij is het van belang dat een professional doorvraagt wat een inwoner daar voor nodig heeft.” Het voeren van dit soort gesprekken is zowel voor inwoners als professionals nog wat onwennig. Daarnaast vraagt het van organisaties om professionals de gelegenheid te geven dit samen met inwoners te doen.

Promotiefilm

“In Hardenberg heeft de gemeente positieve gezondheid eerst binnen de eigen organisatie, met de beleidsadviseurs en de raad, besproken met het doel om de taal van positieve gezondheid te leren spreken”, vertelt Irma. Daarnaast heeft de welzijnsorganisatie een promotiefilm gemaakt om het gedachtengoed van positieve gezondheid verder te verspreiden. De volgende stap is een kennismakingstraject positieve gezondheid voor professionals en inwoners in het lokale netwerk van twee dorpskernen. “Drenthe wil een positief gezonde provincie worden en als gemeenten Coevorden, Hardenberg en Aa en Hunze geven wij hier een extra impuls aan. Wij verwachten dat de andere Regio Deal-gemeenten hier ook mee aan de slag gaan”, besluit Irma.

https://vimeo.com/585850610/6512acd638