Het verhaal van Kansen4Kinderen


Binnen de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe werken we aan de mooiste projecten om de regio verder vooruit te helpen op het gebied van wonen, werken en welzijn. In ‘Het verhaal van….’ lichten we steeds een van deze projecten uit. Deze keer vertelt projectleider Peter Stam, het verhaal van de Kansen4Kinderen. In dit project werken scholen, gezin en het ondersteuningsnetwerk samen aan gelijke kansen voor kinderen.

Wat is de aanleiding voor het project?

"De aanleiding voor het project is dat er in de regio Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg nog steeds een grote groep kinderen is, waarvan het al bij de geboorte bekend is dat ze een veel grotere kans hebben om te maken te krijgen met problemen als laaggeletterdheid, armoede, opvoedingsproblematiek, leerachterstanden, etc.

De regiegroep Drentse onderwijskwaliteit, met daarin onderwijsbestuurders, gemeenten en provincie, kreeg vanuit gegevens in de Drentse Onderwijsmonitor al enige tijd het beeld dat kinderen in Drenthe, meer dan landelijk gemiddeld, keuzes maken voor een vervolgopleiding op een lager niveau dan hun schooladvies in groep 8. Ze benutten dus hun talenten niet optimaal. Het probleem is dat ze geen gelijke kansen krijgen."

Wie zijn bij het project betrokken?

"Er zijn inmiddels zo'n vijftig scholen die op de een of andere manier hebben aangegeven aan de slag te willen met de doelstellingen van het project. Daarnaast zijn zowel de gemeenten uit de Regio Deal als de provincie betrokken."

Wat is het doel van het project?

"De scholen in het project willen van elkaar leren wat helpt om het recht op een eerlijke(r) kans te vergroten. En vervolgens ook echt de noodzakelijke stappen zetten om daar in de eigen school een verschil mee te maken."

Wat maakt dit project bijzonder?

"Bijzonder is dat de scholen zelf de aangrijpingspunten en thema’s hebben aangegeven die belangrijk zijn om de doelstelling van een eerlijke kans voor alle kinderen te bereiken. Wat het project daarnaast bijzonder maakt is dat er in veel gevallen “over de denominaties heen” wordt samengewerkt om de doelen te realiseren."

Wat hebben jullie tot nu toe geleerd?

"Ik denk dat het belangrijkste leerpunt voor iedereen is dat het loont om kennis te nemen van de ervaringen van andere scholen. En wellicht ook om te merken dat op alle scholen de intenties heel erg vergelijkbaar zijn en dat uitwisselen van kennis en ervaring iedereen rijker maakt."

Hoe verloopt het project in deze Corona-tijd

"Het Covid-virus maakt het soms best lastig om te werken volgens een verbindende aanpak. Het samen met directies en ouders zoeken naar de manieren waarop het krijgen van een eerlijke kans voor alle kinderen dichterbij kan komen wordt bemoeilijkt door de contactuele restricties die samenhangen met Corona. Een fysieke ontmoeting is anders dan een ontmoeting via Teams of Zoom. Dat geldt natuurlijk ook voor de samenwerking tussen school en ouders. Educatief partnerschap is moeilijk te ontwikkelen als de ouders het schoolhek niet mogen passeren. Het mag gezien worden als een indicator voor het enthousiasme en de bevlogenheid van scholen dat er zelfs onder deze omstandigheden nog zoveel scholen zijn die zich in willen zetten voor het realiseren van de doelstelling. De Coronatijd maakt ons het daarnaast nog eens extra duidelijk hoe belangrijk het is om te werken aan gelijke kansen voor kinderen."

Wat merkt de regio van het project?

"Als met ‘de regio’ gedacht wordt aan de gezinnen waar dit project om draait, dan zullen deze gaan merken dat ze “er meer bij horen” en dat er meer mogelijkheden gaan ontstaan voor de kinderen om zich te ontwikkelen. Als met ‘de regio’ gedacht wordt aan de scholen in de regio, dan zullen ze gaan merken dat er ook veel kennis zit bij andere scholen en dat het loont om dit uit te wisselen. Als er met ‘de regio’ gedacht wordt aan gemeenten, dan zal men gaan merken dat de scholen in hun gemeente gedeelde doelstellingen hebben en graag samen willen werken met de gemeente. Ook zal men merken dat de instroom in gespecialiseerde jeugdhulp af gaat nemen."

Wordt er grensoverschrijdend gewerkt? Zo ja, hoe en met wie?

"De provincie is, in het kader van de sociale agenda, aan het onderzoeken of de andere zeven gemeenten in Drenthe interesse hebben om de scholen uit hun gemeente te laten aansluiten bij het netwerk."