Krachtenbundeling binnen Eerstelijnszorg in Emmen en Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe


Drenthe staat voor uitdagingen in de eerste en tweedelijnszorg: toenemende vergrijzing en ontgroening, het tekort aan zorgverleners, de hoge zorgvraag en de daarmee gepaard gaande kosten. Hoe kan in gezamenlijkheid toegewerkt worden naar een toekomstbestendig zorglandschap waarin goede en bereikbare zorg voor inwoners centraal staat? Samenwerking, krachtenbundeling èn het verkrijgen van samenhang zijn hierbij essentieel.

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe ziet het als één van haar speerpunten om te investeren in een toekomstbestendig zorglandschap voor haar inwoners. Met het project Eerstelijnszorg in Emmen is hiertoe de aftrap gegeven. Vanuit interviews met de Huisartsenzorg Drenthe, Zilveren Kruis en focusgroepen met huisartsen, is toegewerkt naar plenaire sessies waarbij behalve voorgenoemde partijen ook de ZODHC, de Huisartsengroepen, de wethouder en beleidsambtenaren betrokken zijn. Met elkaar worden actiegericht stappen ondernomen en wordt verantwoordelijkheid gedeeld om te komen tot verbetering in de Emmense zorg. Op diverse terreinen zijn reeds acties opgepakt zoals:

  • Acties in relatie tot de verbinding tussen zorg en sociaal domein;
  • De presentatie van Emmen als aantrekkelijke regio om zich er te vestigen als huisarts;
  • Samenwerking tussen huisartsen en gemeente t.a.v. huisvestingsvragen;
  • Wijkgerichte samenwerking o.b.v. populatiegerichte zorg.

‘Schouders eronder’

De betrokkenheid en inzet van alle deelnemers is groot: meedenken, good practices delen en participeren in werkgroepen. Een prachtig proces. Vanuit de lerende regio is Emmen het uitgangspunt om de krachtenbundeling te verbreden naar de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. En ook daarvoor is het startschot gegeven. Vertegenwoordigers van de overige 5 gemeenten en huisartscoördinatoren zijn inmiddels geïnterviewd over de ontwikkelingen binnen hun eigen gemeente. Vanuit verschillende perspectieven wordt op die wijze input gegeven. Vanuit de behoeftepeiling ligt in de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe de wens om met de huisartsensector als poortwachter, het accent te leggen op de anderhalvelijnszorg. Het traject zal daarmee voor alle gemeenten verbreed worden naar organisaties in de nulde, anderhalve en tweedelijnszorg, waarbij participatie van de burger in het proces één van de uitgangspunten is.

Rol Proscoop

Vanuit informatiemanagement, procesbegeleiding en de regisserende rol gaat Proscoop – in de persoon van Carien Alingh, Evelien Wichers Schreur en Theo Koks – enerzijds op zoek naar de gemene deler tussen de participerende zes gemeenten en heeft anderzijds oog voor maatwerk. Geen enkele organisatie en professional is hetzelfde, maar iedereen kan vanuit een lerend netwerk ‘van en met elkaar’ leren!

Bron: www.Proscoop.nl